نگهبان

به فردی اطلاق می گردد که برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پذیرش و پس از طی دوره‌های آموزشی براساس قرارداد منعقده با شرکت های خدماتی حفاظتی ومراقبتی از اماکن و اموال کارفرما در زمان معین و مکان‌ مشخص مراقبت و درقبال آن برابر قانون کارحق‌الزحمه‌دریافت می دارد و از کلیه حقوق فردی کارگری‌برخوردار میباشد.

نگهبانان با حضور درحوزه های مختلف فعالیت و مأموریت های محوله به شرکت های خدمات حفاظتی ومراقبتی، وظیفه خود را در همه نقاط کشور انجام می دهد.

روابط و تعامل کاری نگهبان محله بارده های انتظامی

تعامل با کلانتریها

الف: اعلام نقاط تحت پوشش در محلات و اماکن به کلانتری انتظامی محل.

ب: اعلام سریع اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت انتظامی و ترددهای مشکوک به پلیس 110و به کلانتری انتظامی حوزه مأموریتی.

ج: شناسایی و معرفی متهمین یا مظنونین به کلانتری محل با ارائه گزارش مکتبی

د: تحویل سریع اموال مکشوفه با تنظیم صورت جلسه به کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل.

ه: عدم دخالت در پیگیری امور تحقیقی ، اطلاعاتی و امنیتی، درصورت برخورد نگهبانان با امور فوق موظفند مراتب را سریعا به نیروی انتظامی محل اعلام نمایند.

تبصره 1: پیگیری و رسیدگی به موضوعات اعلامی از سوی شرکت ها در مواقع بروز حادثه و موارد مشکوک توسط پاسگاه یا کلانتری انتظامی محل ضرورت دارد.

تبصره 2: نیروی انتظامی که براساس وظیفه قانونی مسئول تأمین و استقرار امنیت می باشد توسط واحد‌های گشتی خود در کلانتریها و پاسگاههای انتظامی از عوامل نگهبان مستقر در اماکن سرکشی و وضعیت خدمتی آنان را کنترل خواهد نمود.

شناسایی و تعیین نقاط آلوده و مورد تهدید محلات و ترغیب معتمدین محل به مشارکت در طرح نگهبان بر وسیله و رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های در حوزه استحفاظی.

عوامل گشت کلانتری ها و پاسگاه ها به هنگام گشت زنی ضمن سرکشی مستمر از نگهبانان در حوزه استحفاظی تعرفه خدمتی آنان را با شرح وضعیت امضاء و در صورت اعلام استمداد از هریک از نگهبانان محله با اولویت پشتیبانی لازم را معمول داردند.

معاونت انتظامی استان نتیجه تحلیل ماهانه از وضعیت انتظامی محلات تحت پوشش نگهبانان را با ذکر نوسونات آماری (کاهش یا افزایش) جرائم به معاونت انتظامی ناجا ارائه نماید.