وظایف عمومی نگهبان :

1.    نگهبانان موظف هستند ضمن توجیه کامل نسبت به محل نگهبانی،مقررات حفاظتی و مراقبتی مربوط به کارش را به طور دقیق رعایت  از هر گونه سهل انگاری جدا پرهیز کند.

2.    خروج ازمحدوده نگهبانی و محل تعیین شده برای نگهبان ممنوع است .نگهبان در قبال محدوده استفحاظی تعیین شده مسئولیت دارد .

3.    اگر مورد قابل پیگیری در محل دیگری مشاهده کرد،باید به سرعت با مسئولش هماهنگ نماید تا وی موضوع را بررسی کند .

4.    حضور در زمان مشخص در محل پست تعیین شده از مهم ترین وظایف نگهبان است . جابه جایی نگهبان درزمان حضور جایگزین انجام خواهد شد واتمام زمان نگهبانی دلیل موجهی برای ترک پست نیست ;

5.    هر نگهبانی موظف است وقایع و موارد مشکوکی را که به نوعی بر حوزه استحفاظی تاثیرگزاراست ، در اسرع وقت به مسئولان مافوق گزارش نماید.

6.    گرفتن مواد خوراکی یا ارتباط با رهگزران به طور مداوم در هنگام نگهبانی از اسیب پذیری های جدی است که باعث مسمومیت های غذایی ، ایجاد انحرافات اخلاقی و …از جمله تبعات منفی ارتباط با دیگران هنگام ماموریت نگهبانی است.

7.    نگهبان میباید در ساعت مشخص در محل نگهبانی حاضرشود و تا زمانی که پست بعدی در محل حضور نیافته است ، محدوده نگهبانی را ترک ننماید .