وقُولُوالِلناسِ حُسناً(سوره بقره /82)

((با مردم با زبان خوش ونیک سخن بگویید))

اگرچه به همه مردم نمی توان احسان کرد ،ولی باهمه مردم می توان خوب سخن گفت.

همان گونه سخن بگویید که دوست دارید با شما سخن بگویند.

مقدمه :

ازجمله عناصر تاثیرگذار بر ارتباط کارکنان ومردم (کارفرما) رعایت منش انسانی و سجایای اخلاقی است مجموعه رفتارهای که کارکنان در مواجهه با افراد گوناگون از خود بروز می دهند نماد واقعی اخلاق است که آثار مطلوب یا نامطلوب آن در برخوردیا رفتار اولیه ارباب رجوع و سایر اقدامات دررابطه با وظایف ذاتی نمایان می شود . مردم به کیفیت ، توانایی ، مهارت وقابلیت های مادرمورد مسائل وخواسته هایشان توجه دارند . بنابراین کارکنان لازم است اعمال ورفتارشان را دربرخوردها ، ارتباطات وامور جامعه با دو رویکرد اخلاق عمومی و تخصصی ترکیب کنند تا بتوانند دررا کسب رضایت مندی مردم موفق باشند                      

 1- ارکان اخلاق عمومی      

منش به طور کلی به معنای خلق و خوی است منش ، پایه و اساس رفتار ، اخلاق و خصوصیات افراد است که شخصیت آنان را تشکیل می دهد وبراین اساس،منش معرف شخصیت کارکنان است و شاخص میزان توجه، تعلق و تعهد او به اصول وظایف نگهبانی ورعایت آداب آن است منش کارکنان از نظراسلام جزء ارزش ها وبالاترین کمالات آنهاست .       

 رفتار: عبارت است از نحوه نگرش ، رفتارو کردار انسان ها درمحیط که بیشتر قابل رویت وعینی باشد                      

استاندار: به معنای نمونه،قاعده،اصل،مقیاس،نمونه تصویب شده وهر چیزی که از طرف عموم به عنوان مبنایی برای مقایسه پذیرفته شده است

سعه صدر: درلغت فارسی با مناعت طبع،علوهمت کرامت ذات وبزرگ منشی مترادف است سعه صدر باعث ایجاد شوق وعلاقه به تعالی جویی می شود . سعه صدر به ما می آموزد تا رفتارمان را براساس انتظارات واقعی ارزشیابی کنیم وتقاضاهای کمال گرایانه نداشته باشیم .

تساهل: به معنای سهل کرفتن بریکدیگروبه نرمی رفتارکردن است           

 گذشت :به معنای از حق خود گذشتن است رسول خدا (ص) خطاب به حضرت علی (ع) می فرماید  ((کسی که پوزش و عذر خواهی را نپذیرد ،چه راست گویدوچه دروغ به شفاعت من نمی رسد ))

وفاداری:شاید بهترین مصداق وفاداری برای کارکنان همان حمّیت قسمتی است

((آدمی در پیشگاه خدا در رابطه با دعهد وپیمان خود مسئول است ))

بردباری:یکی از ویژگی ها و خصوصیات بسیار پسندیده،بردباری است که کلیه کارکنان و نگهبانها باید به زیورآن آراسته شوند امام صادق (ع) می فرماید

((صبر نسبت به ایمان مانند سرنسبت به تن است که چون سربرود تن هم می رود ))

ابتکار: به معنای خلاقیت است که سرمایه مهمی در کار نگهبانی محسوب می شود.                  

  2- طرزبیان،گفتار                                                                           

  درجمع مردم و افراد عادی

1)از بیان جملات مبهم،مشکوک و منفی بپرهیزد

2)جملات تهدیدآمیزبکار نبرید

3)لحن بیان باید بسیار ساده و ملائم باشد واز صدای بسیار بلند در محاوره وسخنرانی برای ایجاد سکوت در بین مستمعان خودداری نمایید

4)ازتناقض گویی و گفتارتحریک آمیز بپرهیزید

5)از پرگویی پرهیزنمایید

6)از بردن نام اشخاص به شکل مستقیم اجتناب نمایید

7)از لحن ولهجه مناسب استفاده کنید                                                 

8)قابل فهم،شفاف وساده سخن بگویید

9)ازکلمات و الفاظ مبهم و نامانوس و ناهنجار استفاده نکنید  

10) پاسخ شمادرجهت تخریب شخصیت دیگران نباشد

11)از مجادلات ئ مباحث پیچیده بپرهیزید

12)به اظهارات سایر افراد توجه کنید و کلام آنها را قطع نکنید