بسمه تعالی

شرح وظایف و تعهدات و رعایت اصول انضباطی نگهبان موسسه حفاظتی و مراقبتی  پیشگامان آرامش دماوند

 

1-حضورمستمر و بموقع و بدون تاخیرو غیبت در محل کار.

2-ملبس به لباس فرم و سایر تجهیزات مصوب برای انجام امور نگهبانی.

3-آراستگی ظاهر(اصلاح سر و محاسن،تمیز و مرتب بودن لباس و تجهیزات،واکس کفش).

4-عدم استعمال دخانیات در حین نگهبانی.

5-رعایت مقررات و ضوابط شرکت ،موسسه ،روستا،شهرک،کارخانه و …و محل نگهبانی.

6-رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در محیط و محل کار.

7-حفظ اسرار و اطلاعات محل نگهبانی.

8-عدم ترک پست بدون مجوز و هماهنگی.

9-عدم ارتباط با اشخاص واهالی و کسبه محل خارج از موضوعات نگهبانی.

10-عدم خوردن و نوشیدن و خوابیدن در سر پست و محل نگهبانی.

11-شرکت در کلاس های آموزشی حین خدمت.

12-جدیت در انجام امور محوله.

13-حفظ و نگهداری اموال تحویلی.

14-نگهبان موظف است کلیه موارداز جمله اتفاقات پیش آمده،مشکلات و موانع کاری و همچنین مسائل مشکوک را به صورت کتبی و شفاهی به کارفرما،موسسه و کلانتری محل با در نظر گرفتن ارتباط موضوع باهریک از سه مورد اطلاع داده شده و در خصوص نتیجه آن پیگیری های لازم را انجام دهد.

15-رعایت اصول ایمنی ،حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.

16-استفاده صحیح و بموقع ازتجهیزات برابر ضوابط و دستورات.

17-نگهبان موظف است محیط نگهبانی خود را قبل از تحویل بررسی و مشکلات و نقایص احتمالی را بصورت کتبی با ذکرروز و ساعت گزارش نماید.

18-نگهبان فقط موظف به انجام وظیفه درمحدوده تعریف شده در محل نگهبانی بوده و از دخالت در موضوعات متفرقه و یا خارج محدوده محوله جداٌ خودداری نماید.

19-با مامورین کلانتری و راهنمایی و رانندگی محل همکاری تنگاتنگی داشته و در صورت ضرورت با کلانتری محل و یا پلیس 110 و موسسه و شرکت متبوعه تماس حاصل نماید.

20-در صورت بروز هرنوع ضایعه و حوادث طبیعی و غیر طبیعی ضمن انجام اقدامات مقدماتی لازم مراتب را سریعاٌ به مراکز امداد و نجات و پلیس 110 و شرکت و موسسه متبوعه اعلام نماید.

21-نگهبان موظف است وقایع زمان نگهبانی خود را در پایان وقت نگهبانی تحت هر شرایط (عادی و غیرعادی)بصورت کتبی گزارش دهد.

22-رعایت سلسله مراتب نگهبانی ،رعایت دستورات سرنگهبان و مسئول انتظامات و دفتر حراست الزامی است.

23-کلیه امورات نگهبانی از قبیل دفاتر ثبت وقایع ،تجهیزات انفرادی و دفاعی ،اسباب و وسایل محل نگهبانی ضمن درج در دفتر ثبت وقایع به نگهبان جدید با اخذ امضاء تحویل گردد.

24-کسب اطلاع از نگهبان قبلی و دادن اطلاع به نگهبان بعدی.

25-تا قبل از خاتمه پست و تحویل پست محل را ترک نکند.

26-خالی نگذاشتن محل پست به عناوین مختلف.(خوردن غذا و …)

27-نگهبان می بایستی در طول مدت خدمت حالت آماده باش داشته باشد (موقع نگهبانی و استراحت)

28-روشن ننمودن آتش در محوطه بخصوص در فصل زمستان و ممانعت از روشن کردن وسایل گرمایشی گازسوز و نفت سوز غیر استاندارد در داخل اطاق نگهبانی.

29-اطلاع رسانی بموقع هرگونه وقایع و حوادث نظیر تجمعمعترضین ،خرابکاری،آتش سوزی،انفجار،سرقت،ترکیدگی لوله های قطور و غیره بصورت تلفنی و کتبی به دفتر حراست و شرکت مربوطه و مسئولین ذیربط.

30-حفظ آرامش و خونسردی در هنگام بروز حادثه،واکنش سریع و صحیح در شرایط بحرانی.

31-نگهبان در موقع مشاهده مسئولین سازمان(مدیریت و معاونین و روسا و …)به آنها احترام بگذارد.

32-عدم دخالت در اتفاقات روی داده در بیرون از محل نگهبانی تحت مسئولیت.

33-عدم استفاده از خودروهایی که سوئیچ آن بعنوان امانت در اختیار نگهبانی قرارداده می شود.

34-در صورت صلاحدید،حضور نگهبان در مراسمات و تشریفات.

35-دریافت هرگونه وجه یا جنسی به هرعنوان (پاداش،شیرینی،انعام و…)در حوزه نگهبانی ممنوعو در صورت مشاهده برابر ضوابط با این موضوع برخورد خواهد شد.(کلاٌ دریافت وجه و خرید وفروش تحت هر شرایطی ممنوع می باشد).

36-انجام سایر مواردی که طبق دستور از طریق مسئول انتظامات به نگهبانی ابلاغ می شود.

37-انجام گشت زنی وسرکشی به قسمت های تعیین شده و مراقبت از اموال و دارایی ها در اوقات تعیین شده.

38-گشت زنی و بازدید از سالن ها ،ساختمان اداری و حصول اطمینان از قفل بودن و پلمپ آنها.

39-در صورت باز بودن درب اطاق ،آن را بسته و قفل نموده و مراتب را کتباً به مسئولین ذیربط گزارش نماید.

40-اهمیت دادن به کوچکترین صدا مخصوصاً هنگام شب.

41-جلوگیری از سرقت اشیاء و اموال کارکنان و ساکنین.

42-نگهبان در پاسخ به تلفن هایی که مخاطب آن افراد ناشناس می باشد از دادن هرگونه اطلاعات جداً خودداری نماید.

43-نگهبان موظف است ورود و خروج کلیه افراد به محل را زیر نظر داشته و تاریخ و ساعت آن را ثبت و از تردد افراد مشکوک جلوگیری نماید.

44-جلوگیری از تجمع بی مورد افراد متفرقه در اتاق نگهبانی.

45-جلوگیری از ورود هرگونه اشیاء مشکوک به محل توسط افراد.

46-عدم اشغال گذاشتن تلفن بیش از حد معمول (عدم استفاده غیر معقول از تلفنی که در اختیار نگهبان می باشد).

47-ثبت کلیه اتفاقات در طول شبانه روز در دفتر وقایع نگهبانی .

48-برخورد مناسب و مودبانه با افراد با رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی.

49-ثبت صحیح و دقیق ورود و خروج در صورت ابلاغ.

50-جمع آوری برگه های مجوز خروج و تحویل آن در پایان شیفت به مسئول مافوق.

51-نظارت بر دستگاه کارت زنی در هنگام ثبت کارت حضور و غیاب توسط توسط نگهبان.

52-عدم ثبت کارت حضور و غیاب کارکنان توسط نگهبان.

53-پاسخ گوئی به مراجعین و نظارت بر ورود و خروج آنان.

54-برخورد مناسب و مودبانه با ارباب رجوع با رعایت موازین اسلامی و اخلاقی.

55-اطلاع دقیق از محل استقرار کارکنان و راهنمایی کردن مراجعین و ارباب رجوع با توجه به کار آنها به اتاق های مربوطه.

56-دعوت از مراجعین عصبانی و معترض به آرامش و اطلاع به مسئولین مربوطه.

57-ثبت ورود و خروج مراجعین در برگه ملاقات.

58-دقت در کنترل عبور و مرور اشخاص در حوزه ماموریت.

59-کلیه کالاها با امضای مجاز از درب نگهبانی خارج می گردد.

60-جلوگیری از ورود اشخاص غیر مجاز به حوزه محل ماموریت.

61-دقت در ورود کالاهایی که به وسیله اتومبیل به داخل حمل می شوند.

62-وسایل  نقلیه اداری می بایست در هنگام عبور و مرور تحت نظر باشند و ورود و خروج آنان ثبت گردد.

63-ازورود وسایل نقلیه متفرقه و شخصی به محل حوزه ماموریت با توجه به شرح وظایف و خواسته مسئولین ذیربط جلوگیری کرده در صورت لزوم با هماهنگی دفتر مجوزورود صادر گردد.

64-در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل خروج کالا با برگه خروج معتبر مجاز می باشد.

65-ثبت شماره انتظامی خودروهایی که بعد از ساعات اداری در محل پارک شده اند.

66-پاسخگویی به تلفن ها بعد از ساعت اداری بصورت مختصر و با رعایت موازین اخلاقی و حفاظتی.

67-عدم تحویل نامه های اداری و غبر اداری و راهنمایی نامه رسان به دبیرخانه محل کار.

68-راهنمایی راننده ها برای پارک خودرودر محل های تعیین شده.

69-درصورت نیاز به مرخصی،درخواست کتبی 48ساعت قبل الزامی است.

70-نگهبان موظف استدر حفظ و نگهداری اموال تحویلی موسسه و یا… دقت لازم را بعمل آورده و در صورت خسارت جبران بنماید.

71-هرگاه در انجام وظیفه محوله قصور نماید و آئین نامه های انضباطی و تعهدات مربوطه را نقض نماید ،کارفرما می تواند برابر مقررات و ضوابط قانونی برخورد نماید.

72-نگهبان در تمامی مراحل خدمت و طول قرارداد تابع موسسه متبوعه خود بوده و جابجایی محل کاربه تناسب نیاز و دستور سلسله مراتب و مدیرعامل موسسه بوده و نگهبان مجاز به اجرای بی چون چرای آن می باشد.

73-نگهبان در خصوص مشکلات مالی و اداری خود مستقیماً از طریق مسئولین موسسه پیگیری نمایند و حق مطرح نمودن موارد فوق را با غیر مسئولین موسه ندارند.

74-درصورت انصراف از کار توسط نگهبان ،نگهبان موظف به جبران خسارت و پرداخت کلیه هزینه های مرتبط می باشد.

75-درصورتی که ازسوی هریک از مسئولین محترم موسسه و یا کارفرمای محل خدمت از کارکرد اینجانب عدم رضایت اعلام گردد موسسه مجاز است برابر مقررات و ضوابط قانونی با من برخورد نماید.

76-ترک پست نگهبانان شیفت منوط به حضور نفر بعدی شیفت می باشد در صورت مشاهده ترک شیفت سه برابر یک روز کاری فرد خاطی جریمه
خواهد شد.

77-کارفرما(موسسه)مجاز است چنانچه قصوری در کار نگهبان مشاهده نمود با تائید مراجع ذیصلاح خسارات وارده را از محل وجه التضمین ذکر شده قرارداد مطالبه نماید.