انواع روش های نگهبانی :

– نگهبان ثابت : در یک محل مستقر شده ، حفاظت از حوزه استحفاظی را انجام می دهد این روش پست ثابت نیز نامیده می شود . پست ثابت بر حسب نیاز به صورت منفرد یا زوجی انجام می گیرد.

 – نگهبان گشتی : به صورت متحرک یا پست متحرک در محدوده مشخص ، حفاظت از حوزه استحفاظی را انجام می دهد. که به صورت پیاده ، موتوری ویا خودروی انفرادی ، زوجی یا گروهی انجام می گیرد .

– وظایف نگهبانان ویژه : حسب موارد شرح وظایف نگهبانان ویژه به آنها ابلاغ می شود .