رعایت اخلاق و ادب :

– نگهبانی پیشانی و ویترین هر مجموعه است باید با مراجعان و کارکنان بسیار مودبانه و با رعایت اخلاقی اسلامی برخورد نماید .

– رعایت اخلاق مانع انجام وظیفه نمی باشد باید با کمال ادب و احترام وظیفه کنترلی بخوبی انجام شود و نسبت به انجام وظیفه  سهل انگاری نشود .

– هرگونه بحث وجدل در سر پشت نگهبانی و مخصوصا در حضور مراجعان ممنوع بوده و مختلف مشمول تنبیع انظباطی خواهد شد .

– ازدرگیری وبرخورد فیزیکی با مراجعان خودداری شود با افراد مختلف  وسارق که بصورت غیرقانونی قصد ورود به کارگاه را دارند طبق قانون رفتار شود.

– درحفظ ونگهداری اموال ووسایل کار ودفاتر ثبت ورود وخروج دقت نماید .

نظافت پاکیزگی :

با توجه به اینکه ورود به کارگاه و ساختمان ها از جلوی دکه نگهبانی است داخل دکه نگهبان و محیط اطراف آنرا پاکیزه نگهداشته و از ریختن زباله و نگهداری اشیاء غیر ضرور در اطراف محل نگهبانی خوداری نماید .

مرتب بودن سر و وضع ظاهری و استفاده از لباس ، کفش ، کلاه و عینک مصوب اولین وظیفه نگهبانان است .

اصلاح به موقع سرو صورت و پرهیز از بلند کردن موی سر و محاسن بطرز غیر متعارف .

حفظ هوشیاری

نگهبان باید موظب محیط اطراف خود باشد و همیشه با مسایل اطراف خود هشیارانه برخورد نماید.

هر اتفاقی که حفاظت و امنیت محل نگهبانی را تحت تاثیر قرار می دهد را به مسئولین مافوق منعکس نماید.

نسبت به اجرای دستورات مافوق برای کنترل افراد و اموال حساس و بموقع اقدام نماید.

وظایف در حیطه نگهبانی اش را به درستی بداند و در صورت ندانستن از مسئولین مافوق سوال کند.

نگهبان نسبت به اتفاقات و سهل انگاری های محل نگهبانی اش مسئول بوده و باید جوابگو باشد.

براساس تعهدات فی مابین مجری و کارفرما در صورت قصور و تقصیر نگهبانان در حفظ و کنترل اموال و تجهیزات نگهبان ضامن خواهد بود .

نگهبانان فقط موظف هستند از مسئول مافوق خود اطاعت نمایند دستورات باید از طریق مسئول مستقیم به آنان ابلاغ شود.

دریافت هرگونه مواد خوراکی و هدیه از رهگذران وپیمانکاران ممنوع است .