وظایف عمومی سر شیفت : 

1. کنترل ورود و خروج پرسنل انتظامات و اخذ برگ مرخصی ساعتی یا ماموریت .

2. نظارت جلوگیری و ممانعت از ورود و خروج غیرمجاز افراد ، عوامل و تجهیزات در ساعات اداری و غیراداری .

3. دریافت مجوزهای ورود خروج کالا و کنترل دقیق ثبت اطلاعات مورد نظر در دفاتر مربوطه نظارت بر کنترل ورود خروج مراجعه کنندگان و تماس با قسمت های مربوطه جهت هماهنگی .

4. هماهنگی لازم و همراهی با  مراجعه کننده و هدایت آن به قسمت مربوطه در صورت لزوم .

5. نظارت و سرکشی به پست ها وقسمت های تعیین شده و مراقبت از اموال مراجعه کنندگان .

6. اطلاع رسانی مشکلات نگهبانان به مافوق و پیگیری لازم جهت رفع آنها .

7. ارائه گزارشات روزانه وحوادث اتفاق افتاده به مافوق .

8. نظارت و کنترل برکارهای نگهبانان و پیگیری لازم جهت رفع نیازهای آنها