کارهایی که برای نگهبان ممنوع است :

1- غفلت و سهل انگاری

2- ترک پست

3- خوابیدن

4- اجازه ورود به افراد غیرمجاز

5- حرکت بی مورد و خارج شدن از محل پست

6- استعمال دخانیات

7- سرگرم شدن با موبایل و سایر وسایل

8- قبول هدایا و خوراکی از افراد غریبه

9- پوشاندن سر و گوش بحدی که نتواند بشنود

10- گوش دادن به رادیو

11- نگاه کردن به تلویزیون

12- روشن کردن آتش در شب .